Partnere i Bangladesh

Udvikling i samarbejde

Facebook

Pt. støtter vi organisationerne PLEAD og RULFAO i Bangladesh.

Derudover støttes netværket ”Net to Rights” indtil for nylig gennem Partnerskabspuljen under CISU.

PLEAD (Partner in Legal Education and Assistance for Development)

Partner in Legal Education and Assistance for Development (PLEAD), blev dannet i 2000. Kernen i PLEAD er en håndfuld engagerede advokater og barfodsjurister. Organisationen arbejder med oplysning og retshjælp til fattige i Khulna, Bagerhat og fabriksarbejdere i Dhaka.

PLEAD mobiliserer fattige jordløse i grupper på landsbyniveau for at styrke deres kapacitet og bevidsthed om egne rettigheder. Grupperne mødes månedligt med en feltarbejder, der er ansat og uddannet af PLEAD. Her bliver de oplyst om deres rettigheder og får hjælp til, hvordan de kan klare konflikter. Grupperne tager problemer op i deres område, hvilket både kan være en konflikt eller et overgreb, som medlemmerne selv har været udsat for, eller det kan være én, de kender i landsbyen, der har været i konflikt eller har været udsat for overgreb. Derudover diskuterer grupperne forskellige relevante emner, som f.eks. ’trafficking’ af kvinder og børn.     

De emner, der tages op i grupperne, starter med en diskussion med medarbejdergruppen på deres møde, hver anden måned. Et emne, som er relevant for de jordløse kastes på bordet og alle bidrager med, hvad de ved. Når medarbejderne er velforberedte ift. de valgte emner, tages de op i grupperne i landsbyerne. Grupperne spreder deres viden om emnerne i deres nabolag og bistår andre med at løse problemerne.

Feltarbejderne, som gruppen mødes med månedligt, har en viden om lovgivningen, der sætter dem i stand til at yde ”juridisk førstehjælp”, men når det er nødvendigt kommer en af organisationens tilknyttede sagførere, også med til gruppemødet. Gruppemedlemmerne kan også få konsultation hos sagførerne. I første omgang forsøger PLEAD at løse konflikterne gennem lokal mægling; kun når dette ikke kan lade sig gøre hjælper de, de konfliktramte med retssager, enten ved at de selv yder hjælp til retssagen, eller at de henviser dem til andre instanser eller organisationer.

I 2022 har PLEAD måttet begrænse deres aktiviteter, da de ikke har fået ekstern støtte, men gennem frivillig indsats og økonomiske bidrag fra organisationens advokater har det været muligt at fastholde grupperne og fortsat gennemføre juridisk rådgivning og føre retssager for gruppemedlemmerne.

Svalerne er i øjeblikket i gang med at iværksætte en ny samarbejdsaftale om 3 års støtte, med forventede opstart i år.

RULFAO (Rural Underprivileged and Landless Farmers Organization)

Rulfao (Rural Underprivileged and Landless Farmers Organization) arbejder med jordløse mænd og kvinder, såvel blandt stammegrupper som muslimske grupper. En enkelt gruppe har en blanding af muslimske medlemmer og medlemmer fra stammebefolkningen. Rulfao støtter dem med at få adgang til offentlig jord (khash land) som de har ret til at tilgå, enten gennem 1 års leje eller ”permanent” leje, dvs. 99 års leje.

Ansøgningsprocessen er kompliceret og lang, så Rulfao hjælper dem gennem processen blandt andet gennem dannelse af ”Farmers Groups”, hvor de kan støtte hinanden. Grupperne bliver også vejledt til at dyrke fødevarer i de små områder omkring deres huse, og får vejledning i dyrkningsmetoder herunder økologisk landbrug og husdyrbrug. Rulfao formidler kontakt mellem grupperne og de officielle myndigheder, der kan give råd og støtte.

Kontakter der har betydet, at grupperne i højere grad selv tager kontakt til myndighederne for at få råd og vejledning.

Rulfao har dannet to støttegrupper til ”farmers Groups”, ”Land Rights Advocacy Committee” (LRAC) i de to unioner de arbejder i. Deltagerne i disse grupper er repræsentanter for lokalregeringerne, lokale lærere, journalister og andre borgere, der ønsker at gøre en indsats. Medlemmer af Farmers Groups henvender sig til LRAC, når de har behov for støtte ligesom LRAC reagerer, når de bliver opmærksomme på problemer i grupperne.

Den nuværende regering har haft fokus på jordrettigheder og har taget en række initiativer til at gøre det lettere for de jordløse at opnå deres lejemål på jorden, de bor på eller dyrker. Regeringen har i nogle områder bygget huse til de jordløse.

Rulfao har udover deres medarbejdere 4 frivillige, der arbejder tæt sammen med personalet i Rulfao. Medarbejderne og de frivillige har deltaget i kurser, hvor de har fået opdateret deres viden om lovgivningen og metoderne til at få lejeaftaler. Rulfao samarbejder med en række andre organisationer, der arbejder med jordrettigheder og kvinders rettigheder. De holder tæt kontakt med de lokale myndigheder og har opnået stor respekt for deres arbejde.

Svalerne har i øjeblikket oprettet en ny 3-årig kontrakt med Rulfao om støtte til deres arbejde i perioden 2023 til 2026.

Rulfao er samtidig en af de 5 partnerorganisationer i Net to Rights (se under Net to Rights). 

Net to Rights

Net to Rights startede i juli 2019 et projekt med inddragelse af de ældste skoleelever i forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet. Nedlukning af skoler i foråret 2020 gjorde det vanskeligt at udføre projektet i fuldt omfang da skolerne først åbnet igen i efteråret 2021. Det lykkedes netværket at finde alternative måder at holde kontakten med gruppemedlemmerne, som også fortsatte deres aktiviteter med at gribe ind overfor overgreb mod kvinder og forhindre tidlige ægteskaber.

Under perioden med COVID 19 voksede omfanget af vold mod kvinder i hjemmet og tidlige ægteskaber. Inddragelsen af unge i indsatsen mod tidlige ægteskaber og vold mod kvinder i hjemmet har været af stor betydning for indsatsen. Det har i høj grad været ungdomsgruppemedlemmerne, der har opsporet tilfælde af tidlige ægteskaber og overgreb mod kvinder. De har taget kontakt til andre medlemmer af “pressionsgrupperne” som har grebet ind overfor de planlagte tidlige ægteskaber og involveret de lokale myndigheder. Ligesom de har kontaktet de familier hvor der er begået overgreb mod kvinder og i de tilfælde hvor de ikke kunne løse situationen sammen med familien, har de hjulpet kvinden med få kontakt med relevante myndigheder.

Debatkonkurrencer på skolerne fik også et heldigt udfald for et af medlemmerne af en ungdomsgruppe. Hendes far ville arrangere ægteskab for hende, fordi han ikke synes det var nødvendigt at hun fortsatte i skolen længere. Da hun kom hjem med en præmie som den bedste debattør i en debatkonkurrence på skolen, skiftede han mening og lod hende fortsætte i skolen.

Landsbymøder, som er en vigtig del af aktiviteterne blev afholdt under hele projektperioden. Da omfanget af vold mod kvinder steg kraftigt under perioden har landsbykvinderne været meget interesserede i at deltage, netop fordi de hørte at mødet handlede om vold mod kvinder. På møderne blev der desuden oplyst om Corona forebyggelse.

Svalerne arbejder i øjeblikket med en ny ansøgning, hvor Net to Rights vil videreføre indsatsen mod Vold mod kvinder i hjemmet i nye områder og hvor aldersgruppen 18 til 25 også inddrages i arbejdet.