Generalforsamling

U-landsforeningen Svalerne

Facebook

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig invitation og dagsorden til medlemmerne. Ved indkaldelsen vedlægges en liste med den siddende bestyrelse med angivelse af hvem der er på valg.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling ved opstilling til bestyrelsesvalg.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d.15. april. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. januar.