Organisation

Organisation, bestyrelse, udvalg m.v.

Se organisationsdiagrammet her.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Svalernes øverste myndighed. Møder afholdes én gang om året i april. Alle store beslutninger som fx vedtægtsændringer; større ændringer til foreningens strategier; ændringer til kontingentets størrelse samt godkendelse af regnskabet besluttes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen 
Det er bestyrelsen, der står for den daglige ledelse af foreningen og fastlægger de overordnede rammer for foreningens virksomhed. Beslutninger foretages oftest på grundlag af indstillinger fra udvalgene. Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for økonomien. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand, kasserer, 2 menige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsens udvalg
Bestyrelsen nedsætter to underudvalg: Forretningsudvalget (FU) og Personaleudvalget (PU).

Forretningsudvalget (FU) er bemyndiget til at tage beslutninger i sager, der ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, inkl. økonomiske dispositioner, og udgør således den daglige ledelse mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består typisk af formanden, næstformanden og kassereren.

Personaleudvalget (PU) fungerer som personaleansvarlig og samarbejdspartner for foreningens ansatte ifm. ansættelsesvilkår og arbejdsopgaver. PU kan også fungere efter behov som samarbejdspartner for udvalgene, lokalafdelinger og salgsstederne ifm. personsager. PU består typisk af formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Lokalafdelinger
Svalerne har p.t. to lokalafdelinger med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget regnskab.

Odenses lokalafdeling driver en genbrugsbutik samt holder arrangementer, foredrag og udstillinger om udviklingsarbejdet samt om det sydlige Indien og Bangladesh. Afdelingen deltager i lokale aktiviteter fx festivaler og markeder på Fyn. Overskuddet går til foreningens arbejde.

Aarhus lokalafdeling og Fair Trade Gruppen:
Svalerne i Aarhus driver som sin væsentligste aktivitet Fair Trade Gruppen, der importerer kunsthåndværk på Fair Trade-vilkår, som sikrer producenterne en ordentlig løn for deres arbejde og ordentlige arbejdsforhold. Fair Trade Gruppens indtægter går udelukkende til udbygning af Fair Trade-aktiviteterne.
Aarhus lokalafdeling er medejer af Fair Trade Bazaren i Aarhus. Desuden laver Aarhus lokalafdeling oplysningsarrangementer.

Salgsenheder
Loppemarkedet på Nattergalevej er et indendørs loppemarked i Københavns Nordvestkvarter med salg af alt, hvad hjertet begærer. Det er åbent hver lørdag fra kl. 10-15 året rundt undtagen i juli måned. Loppemarkedet er selvstyrende inden for rammerne af Svalernes vedtægter, idegrundlag og generelle filosofi. De har dermed selv ansvar for den daglige drift, og større beslutninger vedr. loppemarkedets økonomi og det overordnede arbejde foretages i samarbejde med foreningens bestyrelse.

Svalernes Fair Trade- og Genbrugsbutik på Østerbro findes på samme adresse som hovedforeningen. Butikken sælger Fair Trade-varer og genbrugsting. Butikken styres af et butiksudvalg, der har ansvar for indkøb af Fair Trade-varer og for den daglige ledelse af butikken. Ligeledes foretages større beslutninger vedrørende butikkens økonomi og det overordnede arbejde i samarbejde med foreningens bestyrelse.

Oplysnings- og kommunikationsudvalget
Oplysnings- og kommunikationsudvalget har ansvar for at planlægge og gennemføre aktiviteter og udvikle materiale, der har til formål at oplyse om Svalernes arbejde og aktiviteter såvel internt som eksternt og at deltage i relevante offentlige politiske debatter. Aktiviteterne iværksættes og gennemføres i samarbejde med foreningens øvrige medlemmer og ansatte.  Udvalget har også ansvar for at komme med forslag til udviklingen af foreningens kommunikationsstrategi.

Landeudvalgene
Svalerne har to landeudvalg, der har ansvar for det arbejde, vi laver i henholdsvis det sydlige Indien og i Bangladesh. Det er udvalgene, der identificerer relevante samarbejdspartnere og projekter; sikrer klare samarbejdsaftaler; holder kontakt og sparrer med partnerne; samt følger op på og evaluerer deres arbejde og forbrug af de økonomiske midler doneret af Svalerne. Udvalgene har ansvar for budgetlægning og afrapportering ifm. de penge, der er bevilliget til arbejdet i landet af såvel foreningen som eventuelle offentlige organisationer som CISU. Nye partnere/projekter samt fordeling af de økonomiske midler godkendes af bestyrelsen på grundlag af indstillinger fra landeudvalgene.

  • Bangladesh-udvalget styrer de aktiviteter, foreningen har i Bangladesh, inkl. netværksgruppen Net to Rights. Læs mere her.
  • Indien-udvalget styrer de aktiviteter, foreningen har i Tamil Nadu-provinsen i det sydlige Indien, inkl. netværksgruppen CDT. Læs mere her.

Partnerskabsrejseudvalget har ansvar for udvælgelsen af kandidater til rejserne, såvel de erfarne som de uerfarne rejsende, inkl. udvælgelsesproceduren og fastlæggelse af en endelig aftale (selve kontrakten skrives af Svalernes koordinator). Udvalget står til rådighed, mens de rejsende er i udlandet samt følger op på turen, når de rejsende er kommet hjem. Udvalget består af ét bestyrelsesmedlem og én rejsende fra det forrige år, som har været i begge lande. 

Koordinator og kontorfrivillige
­Koordinatoren er foreningens eneste ansatte og har som hovedfunktion at koordinere de frivilliges arbejde på tværs af foreningen. Koordinatoren assisterer de forskellige udvalg med administrative opgaver ift. de overordnede prioriteter og har ansvar for foreningens administration i samarbejde med de frivillige. Koordinatoren har selv ansvar for bl.a. at sikre, at ansøgninger, der sikrer foreningens arbejde, afleveres til tiden (fx tipsmidler); at tilse, at igangsatte initiativer kører efter planen (fx kampagner, besøg, oplysningsaktiviteter), at sikre formaliteter ifm. rejser (fx flybilletter, visum, m.m.). Koordinatoren er foreningens kommunikationsmedarbejder med ansvar for foreningens hjemmeside og Facebook-side samt udgivelsen af nyhedsbrevet, SvaleNyt og eventuelle andre udgivelser. Koordinatoren har ansvar for kontorets daglige drift: pasning af telefonen i åbningstiderne; e-mail til foreningen besvares rettidigt; indkøb af kontorartikler m.m..

De kontorfrivillige har til opgave at hjælpe koordinatoren med forefaldende kontoropgaver efter behov. De har også ansvar for at besvare ansøgninger fra organisationer i Indien og Bangladesh, som udvalgene har besluttet ikke skal modtage støtte fra Svalerne.

­Regnskab
Regnskabsfører/bogholder har ansvar for at udarbejde foreningens kvartals- og årsregnskab; lægge budget samt følge op på budgettet samt at bogføre foreningens økonomiske foretagende. Regnskabsføreren er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi (ansvaret for foreningens økonomi ligger hos bestyrelsen); regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabsføreren er hovedkontakten til revisoren og banken.

Regnskabsføreren har også ansvar for at overføre penge til projektpartnerne i Indien og Bangladesh, eventuelt via koordinatoren, og for at støtte landeudvalgene ifm. rapportering til CISU. Bogholderen har ansvar for at bogføre Svalernes aktiviteter.